Kjøpsbetingelser


Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Allcontroll til sluttforbruker.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på  er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

1. Parter
Selger er:
Organisasjonsnummer 916208839
Allcontroll AS
Postboks 19
3939 Porsgrunn
Telefon: 48386464
og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.”

2. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

4. Betaling
Kjøpesummen kan gjøres opp forskjellig fra salgssted til salgssted, men de fleste oppgjør foregår gjennom postoppkrav. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke våre utlegg. Frakt tur/retur og oppkravsgebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. Levering og forsinkelse
“Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.”

6. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.

7. Reklamasjon og Garanti
Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist).Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Du mister ikke angreretten ved å åpne forsendelsen så lenge produktet kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde.

Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde – og angreretten vil følgelig bortfalle – blant annet dersom du:

  • Har skadet/fjernet orginalemballasje
  • Har tatt produktet i bruk som ditt eget

Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført riper, slitasje eller andre synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes.
Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender.

De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades, og sendes som Postens Norgespakke, eller Servicepakke. Du vil da få et pakkenummer av Posten slik at du har mulighet å spore pakken på www.posten.no. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

9. Personopplysninger
Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.
Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss

kontakt@allcontroll.no

10. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.”

11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”